• Bagha Mosque: Rajshahi.
 • Bangladesh Police Academy: Rajshahi.
 • Barind Research Musuem: Rajshahi.
 • Puthia Anhik Temple: Rajshahi.
 • Puthia Doll Temple: Rajshahi.
 • Puthia Govinda Temple: Rajshahi.
 • Puthia Palace: Rajshahi.
 • Puthia Shiv Temple: Rajshahi.
 • Rajshahi Borokuthi: Rajshahi.
 • Rajshahi Cadet Collage: Rajshahi.
 • Rajshahi Collage: Rajshahi.
 • Shrine of Hazrat Shah Mokhdum Ruposh (Rh.): Rajshahi.