PG Hospital (BSMMU) 
Shahabagh, Dhaka. Tel: 8612550, 8614545-9, 9661900-59

Dhaka Medical College Hospital 
Tel : 8626812-26, 8626818-25

Sir Salimullah Medical College Hospital 
Midford, Dhaka - 1100. Tel: 7310061-4, 7319002-6

Holy Family Hospital
Eskaton Garden, Tel: 8311721-25, 8321721-24

Islamic Eye Hospital
Tel: 9119315, 8112856, ICDDR-B, Tel: 8811751-60

Shishu Hashpatal
(Child Hospital) Shre-E-Bangla Nagar, Agargaon, Dhaka.
Tel: 9119119, 8116061-2

BIRDEM (Diabetic Hospital) 
Shahabagh. Tel: 9661551-60,8616641-50

Lion eye Hospital
Tel: 9112927

Orthopadic Hospital 
Tel: 91 14075, 91 12150

Shahid Suhrawardy Hospital 
Tel : 9122560-78, 9130800

Tahirunnesa Memorial Medical Center
Tel : 9801874,9803302

National Heart Foundation Hospital
Mirpur, Dhaka. Tel : 8014914

Ahsania Mission Cancer & General Hospital 
Plot M-1/C, Mirpur 14, Dhaka.
Tel: (880-2) 9008919, 8051618.
Fax: 8113010, 8118522

Appolo Hospitals Network 
Plot: 81,Block E, Bashundhara, Dhaka 1229. Tel (880-2)9891661-5 Fax: 9125655

Central Hospital
House: 10/A (New-2), Road-5, Dhanmondi, Dhaka.
Tel : (880-2) 9660015-19, Fax : 9667812

Gulshan Mother & Child Clinic 
House : 11A, Road. 48, Kemal Ataturk Avenue, Banani,Dhaka.
Tel: (880-2) 8822738, 8812992

Labaid Cardiac Hospital 
House: 1, Road: 4, Dhanmondi, Dhaka. Tel: (880-2) 8610793-8, Fax: 8617372

Medinova Medical Services Ltd. 
House 71 /A Road 5/A, Dhanmondi, Dhakia. Tel: (880-2) 8620353

Samorita Hospital Ltd.
89/1 Panthapath, Dhaka. Tel. (880-2)7319002-6