• Baro Bazar: Jhenaidah.
 • Datta Nagar Krishi Khamar (BADC): Jhenaidah.
 • Dhol Somudro: Jhenaidah.
 • Golakata Mosque: Jhenaidah.
 • Gora Mosque: Jhenaidah.
 • Gunjanath temple: Jhenaidah.
 • Kolika Doha: Jhenaidah.
 • Kapotakkho Nod: Jhenaidah.
 • Monohorpur Gorh: Jhenaidah.
 • Naldanga Temple Complex: Jhenaidah.
 • Shahi Masjid: Jhenaidah.
 • Shrine of Bulu Deouan: Jhenaidah.
 • Shundorpur Jomindar Palace: Jhenaidah.
 • The Biggest Banyan Tree in the World: Jhenaidah.
 • The Birth Place of "PAGLA KANAI" & "LALON SHAH": Jhenaidah.
 • The Palace of Salim Chowdhury (Called as 'Mia's dalan'): Jhenaidah.