• Dewanganj Sugar Mill: Jamalpur.
  • Doyamoye Temple: Jamalpur.
  • Gandhi Asrom: Jamalpur.
  • Jamuna Fertilizer Factory: Jamalpur.
  • Lauchapara Picnic Spot: Jamalpur.
  • Shrine of Hazrat Shah Jamal (Rh.): Jamalpur.
  • Shrine of Hazrat Shah Kamal (Rh.): Jamalpur.