• Bir-Sreshtho Mostafa Kamal Museum: Alinagar, Bhola.
  • Char Kukri-Mukri/Kukri-mukri Island: Bhola.
  • Monpura Island: Bhola.
  • Wonder Kingdom: Bhola.
  • Dewli: Borhanuddin, Bhola.
  • Monpura Fisharies Ltd.: Monpura, Bhola.
  • Dhal Char/Dhal Island: Char Fassion, Bhola.
  • Monpura Landing Station: Hazirhat Launch Ghat, Monpura, Bhola.