1. Agailjhara Upazila
  • Bagdha
  • Bakal
  • Gaila
  • Rajiher
  • Ratnapur

 2. Babuganj Upazila
  • Agarpur
  • Chandpasha
  • Dehergati
  • Kedarpur
  • Madhabpasha
  • Rahmatpur

 3. Bakerganj Upazila
  • Bhoypasha
  • Charadi
  • Charamaddi
  • Darial
  • Dudhal
  • Durgapasha
  • Faridpur
  • Garuria
  • Kabai
  • Kalaskathi
  • Nalua
  • Niamati
  • Padrishibpur
  • Rangasree

 4. Banaripara Upazila
  • Banari Para
  • Baisari Para
  • Bisar Kandi
  • Chakhar
  • Iluhar
  • Saliabakpur
  • Sayedkathi
  • Udoykathi

 5. Barisal Sadar Upazila
  • Chandpur
  • Chandra Mohan
  • Char Baria
  • Char Kowa
  • Char Monai
  • Jagua
  • Kashipur
  • Roypasha Karapur
  • Shayestabad
  • Tungibaria

 6. Gauranadi Upazila
  • Bardhi
  • Batajore
  • Chandshi
  • Khanjapur
  • Mahilara
  • Nalchira
  • Sarikal

 7. Hizla Upazila
  • Bara Jalia
  • Dhulkhola
  • Guabaria
  • Harinathpur
  • Hizla Gourabdi
  • Memania
  • Kuchaipotty

 8. Mehendiganj Upazila
  • Alimabad
  • Andhar Manik
  • Bhasan Char
  • Bidyanandapur
  • Chandpur
  • Gobindapur
  • Char Ekkaria
  • Char Gopalpur
  • Darichar Khajuria
  • Jangalia
  • Lata
  • Mehendiganj
  • Ulania

 9. Muladi Upazila
  • Batamara
  • Char Kalekhan
  • Gachhua
  • Kazir Char
  • Muladi
  • Nazirpur
  • Safipur

 10. Uzirpur Upazila
  • Bamrail
  • Bara Kotha
  • Gutia
  • Harta
  • Jolla
  • Otra
  • Satla
  • Shikarpur
  • Sholak