• Dighi of Mohishar: Shariatpur.
 • Raj-Nagar: Shariatpur.
 • Kurashi: Shariatpur.
 • Mosque of Buri's Haat: Shariatpur.
 • Haturia Jaminder Palace: Shariatpur.
 • Rudrokor Moth: Shariatpur.
 • Asrom of Ram Sadhu: Shariatpur.
 • Jamindar Palace, Vedorganj: Shariatpur.
 • Fort of Mansingho: Shariatpur.
 • Shiva Linga: Shariatpur.
 • Suresshar Dorbar Sharif: Shariatpur.
 • Ponditsar: Shariatpur.
 • Monsabari, Dhonuka: Shariatpur.