• Academy of Fine Arts: Dhaka.
 • Ahosan Monzil: Dhaka.
 • Armenian Church: Dhaka.
 • Azimpur Mosque: Dhaka.
 • Bahadur Shah Park: Dhaka.
 • Baitul Mukarram Mosque: Dhaka.
 • Baldha Garden: Dhaka.
 • Bibi Moriyam Canon: Dhaka.
 • Botanical Garden: Dhaka.
 • Buriliya Saha Home: Dhaka.
 • Castle of Raja Harishchandra: Dhaka.
 • Chalk Mosque: Dhaka.
 • Chamely Building: Dhaka.
 • Churihatta Mosque: Dhaka.
 • Dhaka International Buddhist Temple: Dhaka.
 • Dhakesshwari Temple: Dhaka.
 • Fantasy Kingdom & Water Kingdom: Dhaka.
 • Gurdwara Nanak Shahi: Dhaka.
 • Hazi Khaja Shahbaj Mosque: Dhaka.
 • Hossainy Building: Dhaka.
 • Intellectual Martyrs Memorial bangladesh: Dhaka.
 • Jinjira Castle: Dhaka.
 • Karjon Hall: Dhaka.
 • Khan Mohammad Mridha Mosque: Dhaka.
 • Kortolob Khan Mosque: Dhaka.
 • Lalbagh Fort: Dhaka.
 • Language Martyrs Monument of Bangladesh: Dhaka.
 • Liberation War Museum: Dhaka.
 • Mosque of Binoto Bibi: Dhaka.
 • Musa Khan Mosque: Dhaka.
 • National Martyrs Memorial: Dhaka.
 • National Museum: Dhaka.
 • National Parliament Building Bangladesh: Dhaka.
 • National Science & Technology Museum: Dhaka.
 • National Zoo: Dhaka.
 • Nazrul Academy: Dhaka.
 • Nondon Park & Water World: Dhaka.
 • Novotheater: Dhaka.
 • Northbrook Hall (Red House): Dhaka.
 • Ramna Children's Park (Shishu Park): Dhaka.
 • Ramna Park: Dhaka.
 • Ramna Racecourse: Dhaka.
 • Rose Garden: Dhaka.
 • Ruplal House: Dhaka.
 • Saint Thomas Church: Dhaka.
 • Seven Dome Mosque: Dhaka.
 • Shyamoli Shishumela: Dhaka.
 • Star Mosque: Dhaka.
 • Tomb of Three Leader: Dhaka.
 • Wonderland: Dhaka.